Báo Online

LIÊN KẾT

Tìm Kiếm

Loading

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thiên Nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (hducduy)
  • (heocucon)

  Thời Tiết


  Sắp xếp dữ liệu

  Lịch Âm Dương

  Chào mừng quý vị đến với Trang TIN HỌC - VĂN HỌC

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tin Tức Trong Ngày

  Tô màu

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Huỳnh Đức Duy (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:05' 13-01-2012
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Bài toán tô màu

  Uses Crt;
  Const Max = 20;
  Fi = `Tomau0.inp`;
  Var A : Array[1..Max,1..Max] of 0..1;
  Mau,LMau : Array[1..Max] of Byte;
  N,i : Integer;
  Somauxudung,SoMauMax : Integer;

  Procedure TaoF;
  Var i,j,x : Byte;f : Text;
  Begin
  Assign(f,fi); Rewrite(f);
  Randomize;
  Writeln(f,Max);
  n := Max;
  For i:=1 to n-1 do
  For j:=i+1 to n do
  Begin
  x := random(2);
  If x =1 then Writeln(f,i:4,j:4);
  End;
  Close(f);
  End;

  Procedure NhapFile;
  Var i,j : Integer;
  F : Text;
  Begin
  FillChar(A,Sizeof(A),0);
  Assign(F,Fi); Reset(F);
  Readln(F,N);
  While not Eof(F) do
  Begin
  Read(F,i);
  While not eoln(F) do
  Begin
  Read(F,j);
  A[i,j] := 1; A[j,i] := 1;
  End;
  Readln(F);
  End;
  End;

  Procedure Hien;
  Var i,j : Integer;
  Begin
  Writeln;
  For i:=1 to N do
  Begin
  For j:=1 to N do Write(A[i,j]:4);
  Writeln;
  End;
  End;

  Procedure Khoitri;
  Begin
  FillChar(Mau,sizeof(Mau),0);
  SoMauMax := N;
  Somauxudung := 1;
  Mau[1] := 1;
  End;

  Function Kt(x,m : Integer): Boolean;{ Mau m gan cho dinh x }
  Begin
  For i:=1 to N do
  If (A[x,i]=1) and (m=Mau[i]) then
  Begin Kt := False;Exit;End;
  Kt := True;
  End;

  Procedure Tomau(x : Integer); { To mau cho dinh x }
  Var m,luu,Luumaux : Integer;
  Begin
  If x=N+1 then
  Begin
  LMau := Mau;
  SoMauMax := Somauxudung;
  Exit
  End;
  m := 1;
  While m<=SoMauMax do
  Begin
  If (KT(x,m)) then
  Begin
  LuuMaux := Mau[x];
  Mau[x] := m;
  Luu := Somauxudung;
  If Somauxudung Tomau(x+1);
  Somauxudung := Luu;
  Mau[x] := LuuMaux;
  End;
  Inc(m);
  End;
  End;

  Procedure Thongbao;
  Var i : Integer;
  Begin
  For i:=1 to N do
  Writeln( ` Diem `,i:2,` to mau : `,LMau[i]);
  End;

  BEGIN
  Clrscr;
  { TaoF;}
  NhapFile;
  Hien;
  Khoitri;
  Tomau(2);
  Thongbao;
  END.


  Cách 2 : Greedy tô màu đỉnh nào có bậc cao trước

  Uses Crt;
  Const Max = 100;
  Fi = `Tomau3.inp`;
  Fo = `Tomau.out`;
  Type KM = Array[1..Max] of Byte;
  KA = Array[1..Max,1..Max] of 0..1;
  Var M,B,L: KM;
  A : KA;
  N : Byte;

  Procedure NhapF;
  Var i,j : Byte;
  F : Text;
  Begin
  Assign(F,Fi);
  {$I-}Reset(F);{$I+}
  If IoResult<>0 then
  Begin
  Writeln(`Loi File `,Fi);
  Readln;
  Halt;
  End;
  Readln(F,N);
  For i:=1 to N do
  For j:=1 to N do A[i,j] := 0;
  For
   
  Gửi ý kiến

  1 PHÚT GIẢI TRÍ


  NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT HỦ


  XUÂN